News & Events יום מחקר בפקולטה למדעי המחשב

 

ביום המחקר יציגו סטודנטים לתארים שני ושלישי את מחקריהם. זוהי הזדמנות ייחודית ללמוד על המחקרים בפקולטה באופן ישיר ובלתי אמצעי.